jump to navigation

Om Martinus och hans kosmologi

av Jan Seilitz

Martinus Thomsen föddes den 11 augusti 1890 i det lilla stationssamhället Sindal i Vendsyssel, norra Jylland, Danmark. Uppväxtförhållandena var enkla. Hans skolgång begränsade sig till några få år i byskolan där det under sommaren och hösten bara undervisades två gånger i veckan. När han var tolv år gammal blev han vallpojke och fyra år senare började han utbilda sig till mejerist. Han arbetade på flera olika mejerier i Danmark. 1918 blev han väktare och 1920 blev han kontorist på mejeriet ”Enigheden”.

Genom en serie märkliga händelser som inträffade 1921 kom Martinus i kontakt med vad han själv kallar ett ”kosmiskt medvetande”, alltså en medvetandenivå som är grunden för förståelse av hela vårt kända och okända universum. Gud är allt, säger han lakoniskt efter denna invigning eller denna hans ”kosmiska födelse”. Och de följande mycket ansträngande åren fick han använda till att försöka transformera ner sin nyvunna insikt till en nivå och ett språk som kunde förstås av vanliga människor. Han gjorde det till att börja med genom att göra ett slags kartor över de andliga världarna och utforma det hjälpmedel för den ordinära fattningsförmågan som längre fram kom att kallas för ”symboler”. Eftersom vårt språk normalt inte innefattar ord och begrepp för detaljer inom detta okända område, blev symbolerna ett viktigt redskap för förståelsen av de kosmiska analyserna.

Genom sin mycket blygsamma bokliga bildning kom Martinus relativt opåverkad igenom sam- och forntidens vetenskapliga och religiösa strömningar. Han var bokstavligt talat ett oskrivet blad när han 1921 i trettioårsåldern genomgick sin förvandling från att befinna sig på en tämligen ovetande nivå till det som kom att bli en fullt utvecklad, dagsmedveten intuition hos honom. Han hade fått helt nya upplevelse- och fattningsförmågor som genom sin natur genomlyste allt han riktade sitt medvetande emot, och därmed kunde han genomskåda naturens och tillvarons samtliga bemödanden att hemlighålla sina mysterier. Det bör här nämnas att denna förmåga inte föregicks av några egendomliga transtillstånd eller liknande utan var ett direkt dagsmedvetet skådande rakt in i tillvarons allra mest fördolda, utan andra hjälpmedel än hans nyvunna intuitiva förmåga. Alla människor kommer förr eller senare genom utvecklingen att uppnå samma förmåga säger han också, men det kräver att ett visst ”tröskelvärde” av livserfarenhet och att en motsvarande moralisk mognad har uppnåtts, något som enligt Martinus med nuvarande utvecklingshastighet kommer att ta ytterligare några tusen år. Men han är noga med att betona att alla kommer fram.

Martinus kosmologi är således en analys av tillvaron som i första hand riktar sig till den framtida människan. Men tack vare Martinus alldeles speciella förmåga att transformera ner analyserna till en normal fattningsnivå så kan den eller de som idag har en någorlunda balans mellan känsla och intelligens tillgodogöra sig dem, i varje fall i principiell och teoretisk mening. Att hans världsbild med sina ca 6000 sidor skriven text endast utgör vad han kallar en introduktion till den kosmiska världsbilden antyder i vilken utsträckning vårt begränsade språk har möjlighet att tillfredsställande beskriva omfattningen av den. Vårt språk, skriver han, är i första hand genom människans utveckling avsett att hantera den fysiska verkligheten och saknar därför både ord och begrepp för att beskriva den primära verkligheten, den andliga. En del människor som kommit i kontakt med Martinus kosmologi, och som kanske lite halvhjärtat bläddrat i böckerna, har reagerat på den språkliga syntaxen och den skenbara omständigheten i språket och därför avstått från att fördjupa sig ytterligare. Men det finns goda skäl för det sätt på vilket han har beskrivit och behandlat ämnena han tar upp; dels är det för att undanröja läsarens vanetänkande att uppfatta ett visst begrepp eller förhållande rent slentrianmässigt, och dels finns det en pedagogisk avsikt att genom ständigt allt mer avancerade förklaringsmodeller bit för bit länka tanke till tanke och därmed göra svårförståeliga analyser lättare att överblicka. Det är en metodik och en pedagogik som hela tiden höjer läsarens insiktsnivå, till en början nästan omärkligt, men så småningom mycket påtagligt. Det är alltså ingen bekväm och lättframkomlig snabbköpsväg till insikt utan den kräver både tålamod, fallenhet och intresse, men leder å andra sidan till insikter om både livet och universum som jag personligen inte hittat någon annanstans, om det nu över huvud taget står att finna något liknande.

Martinus överblick ger läsaren möjlighet att följa hans beskrivningar så långt dennes förmåga tillåter, och här är varje analys fullkomligt logiskt underbyggd. När man sen – beroende på bristande egna livserfarenheter – inte förmår följa resonemanget vidare, så anar man likväl den logiska stringensen och kan därmed i de allra flesta fall sluta sig till att det, logiskt sett, måste vara som han beskriver. Hans texter appellerar därför inte till läsarens förmåga att enbart tro, utan vädjar hela tiden till dennes logiska sinne, vilket också är författarens avsikt. ”Jag ska inte skapa en ny religion eller ett nytt trossystem”, säger han. Så är hela hans kosmologi framlagd och det gör den också mer lämpad för samtidens mer vetenskapligt inställda människa, men framför allt för framtidens.

Två sådana logiskt väl underbyggda, men för den vanliga människan ännu okända, element i kosmologin är exempelvis de som handlar om reinkarnation och om karma. Om man accepterar Martinus förklaringar av dessa, så får den stora frågan om tillvarons skenbara orättvisa ett naturligt och logiskt svar. Och även om man till att börja med har svårt att förstå eller acceptera dessa begrepp, men ändå tills vidare använder dem som ett slags arbetshypotes, så kommer man att märka att hela världsbilden kan förklaras fullständigt logiskt. Martinus menar att den andliga världen styrs av lika orubbliga lagar som den fysiska, och har med mycket väl underbyggda analyser bemödat sig om att förklara dessa lagar. I den fysiska världen finns exempelvis en lag om orsak och verkan, (att man inom kvantfysiken inte lyckats förstå varför ett speciellt tillstånd tycks sakna en föregående orsak beror inte på att en sådan inte finns, utan på att fysikerna, av naturliga skäl, ännu inte har överblick över denna lilleputtvärld), och begreppet karma representerar samma orsak- och verkanlag på det andliga eller psykiska planet.

Det man till vardags förknippar med begreppet reinkarnation är väl kanske bland det mest missförstådda som finns. Samtliga världsreligioner har i mer eller mindre förtäckta ordalag och begrepp antytt att livet är evigt och att vi ständigt återföds. I de mer ursprungliga och primitiva har man trott att återfödelsen sker lite hur som helst och att människan ibland återföds som än det ena och än det andra. Men enligt Martinus är som sagt hela tillvaron baserad på andliga och fysiska naturlagar, som bl.a. innebär att när en människa inkarnerar på nytt, från den andliga världen, så tar hon helt enkelt vid där hon slutade senast. Det är samma lagar som betingar att elefanter inte föder annat än elefantungar och människor inte annat än människor. De samlade egenskaper en människa har när hon dör har hon helt enkelt med sig nästa gång hon återföds. Man ska alltså inte förväxla de många mer eller mindre fantasifulla och primitiva uppfattningar om reinkarnation som finns lite varstans, med den bländande sköna logik Martinus förklarar fenomenet med. Allt är en naturlig följd av sina förutsättningar.

Som sagt: Dessa två begrepp, reinkarnation och karma, har alltid existerat i någon form i de flesta världsbilder. Det som gör Martinus så unik är hans förmåga att underbygga varenda analys med logiska förklaringar som talar direkt till både känsla och förnuft. Varenda sida av hans samlade livsverk –”Tredje testamentet” – andas villkorslös kärlek till allt och alla. Nästakärleken är själva universums grundton säger han och är den kraft som håller samman såväl makro- som mellan- och mikrokosmos. Han försummar heller inte att nämna att det är insikten om detta som är den jordiska utvecklingens nuvarande mål. Människan har, ända sen hon dök upp på vår planet, begått misstag som hon så småningom lärt sig av och korrigerat och det är denna utveckling som ständigt fortsätter trots motgångar och urspårningar på vägen. Men alla når målet ”den villkorslösa nästakärleken”, och har då nått det delmål som är avsikten med denna utvecklingsspiral; sen går resan vidare, men det är en annan historia.

Karma och reinkarnation är som sagt två viktiga begrepp i Martinus kosmologi. Men för övrigt finns det nästan inget område i livet som inte tas upp eller belyses i denna världsbild. Inte en enda fråga är sopad under mattan på grund av att författaren inte känner lösningen. Allt, som vare sig naturvetenskap eller religion har tillfredsställande svar på, faller på plats med en elegans och stringens som saknar motstycke. Den gör det också med ett språk och med referenser till den kända världen eftersom Martinus aldrig ville att kosmologin enbart skulle kunna förstås och assimileras av en elit. Alla som genom normal utveckling kommit fram till den tidigare nämnda balansen mellan känsla och intelligens och kan läsa, kan också tillgodogöra sig hans kosmologi. Den innehåller också svaren på de frågor som alla levande varelser förr eller senare kommer att möta och aldrig kommer förbi.

Bra introduktionslitteratur om och av Martinus kan fås genom de adresser, hemsidor, bibliotek och annat som världen börjar bli mer och mer rik på, och jag kan lova att världen aldrig mer blir sig lik efter bekantskapen med kosmologin. En mycket djup förståelse för tillvaron och ett varmt förhållande till allt brukar följa i spåren. Människans hopp om en lysande framtid är också den naturliga följden av att man förstått varför allt är som det är. Motgångar i livet blir i allmänhet snabbt övervunna om man har Martinus i bagaget, och jag kan garantera att den som är mogen och har satt sig in i analyserna kommer att se en klar skiljelinje mellan ”före” och ”efter” Martinus. Är du en allvarlig sökare efter mening och är mogen för kosmologin, så kommer du att känna hur du lever i en jätteorganism i vilken du själv är det samma för allt som bor i dig. Storlekar, hastigheter, rörelse, tid och avstånd brukar efterhand framstå som relativa och upphör emellanåt att enbart vara vad de brukar. Allt tycks uppgå i ett enda varande nu, och en ny absolut verklighet börjar visa sitt riktiga ansikte och inge förvissningen om att ”allt är mycket gott”, en maxim som ofta återkommer hos Martinus.

Martinus menar vidare att hans avsikt med kosmologin inte är att förmå någon att överge den världsbild, religion eller disciplin som skänker sin utövare inspiration, glädje och tillfredsställelse. Tvärtom, menar han, är hans kosmologi ett enda försvar för att du ska stanna där du känner dig hemma, och inte överge det som är fundamentet för din existens. Allt i utvecklingen har sin tid och mycket lite kan göras för att forcera förutsättningarna för underlaget till insikten om alltings en- och helhet. Endast livserfarenheter av både känslomässig och intellektuell natur kan utgöra grunden för människans växt från primitivitet till intellektualitet. Den känslomässiga utvecklingen betingas av lidandeserfarenheter, som ju frammanar ett igenkännande av andra varelsers svårigheter och ett därmed följande uppvaknande och mobilisering av empati eller medkänsla. Man känner helt enkelt igen svårigheter hos andra genom sina egna erfarenheter av samma slag, vare sig denna erfarenhet förvärvats i individens nuvarande inkarnation eller i någon tidigare: (Denna igenkännings- eller inlevelseförmåga är alltså inte avhängig vår nuvarande dagsmedvetna erinringshorisont.) Den intellektuella utvecklingen följer sen efter genom att människan försöker förstå vad det är som orsakat hennes lidande och därmed utvecklar hon sin intelligens. Dessa två ”energier”, känsla och intelligens, växelverkar under människans utvecklingsresa och under några perioder dominerar den ena och under andra utvecklingszoner den andra, historien är rik på exempel. För närvarande dominerar tillväxten av intelligensen vilket så småningom, på grund av att känslan ”släpar efter”, kommer att leda till världsomfattande stridigheter av, som Martinus säger, tidigare inte skådat slag. Men han säger också att det inte är något att vara rädd för, det är en naturlig följd av den starkt forcerade framväxttakten och det bästa man kan göra är att själv försöka förbättra sitt förhållande till sin nästa. Och återigen är det här som Jesu exempel når sin allra högsta aktualitet eftersom hans påbud om att älska sin nästa, är en väg till ”sanningen och livet”. Älska din nästa som dig själv är, menar Martinus, detsamma som att älska Gud över allt annat, eftersom Gud visar sig eller framträder för oss i form av vår nästa.

Detta att älska sin nästa är inte enbart ett religiöst påbud, det är vetenskap. Martinus har lyckats intellektualisera och göra förståeligt att det egentligen inte finns någon skillnad mellan mig själv och det övriga universum. Allt är evigt förenat och under utveckling, och en av människans viktigaste mål är att förstå detta och sen handla i enlighet med denna insikt. Dessbättre sköter naturen om denna förädling automatiskt så den kommer att ske, vare sig vi insett det eller inte. Vi behöver inte förlita oss på att vare sig religiösa, vetenskapliga eller politiska krafter ska åstadkomma ett ”himmelrike på jorden”, det kommer att skapas av naturens egna lagar och förutsättningar. Denna insikt är full av hopp och förtröstan och gör att de svårigheter som väntar blir erfarenhetsberikande i stället för nedbrytande och ödeläggande. Det finns en plan för utvecklingen som gör all upplevelse av livet meningsfull, allt är inte behagligt, men det är gott eftersom erfarenheterna skapar en ny människa och en ny värld i vilken ”rättfärdighet bor”, för att citera en gammal känd Bok. Att alla dessa gamla profetior har fått en modern och vetenskaplig profil genom ”Tredje testamentet” kan vi tacka Gud, naturen, universum eller Martinus för, samt alla de som föregått honom med antydningar i samma riktning. Att allt är mycket gott menar Martinus, är livets och tillvarons allra högsta analys.

Jan Seilitz – november, 2006

Annonser

Kommentarer»

1. Lars Norgren - 26 januari 2011

Hej Jan!

Jag tycker din presentation är väldigt bra, och undrar om jag har din tillåtelse att kopiera den för att ge till mina vänner, som är intresserade av vad jag har fått min nya världsbild ifrån.

Sänd ditt medgivande eller inte – till min mailadress jarplars@yahoo.se

Vänlig hälsning Tjabbe/ Lars

2. Lars Norgren - 27 januari 2011

Vill bara tacka Dej Jan, att jag får använda texten! Tack


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: